R L T Drivers Decision
1 1 1 Gitsov vs. Simeonov БДП
1 1 1 Simeonov vs. Orlin Malinov 2НТ за Симеонов
1 1 3 Rosen Gitsov vs. Radoslav Penchev 3НТ, 5 ШТ за Гицов
1 9 10 Dimitar Kalushkov vs. Daniel Isov 2НТ за Калушков
1 8 10 Radoslav Penchev 3НТ, 5 ШТ за Пенчев
1 9 10 Tony Pearman vs. Radoslav Penchev 3НТ, 5 ШТ за Тони Пиърмън
2 1 1 Vasil Ivanov vs. Miroslav Petkov vs. Techno vs. Simeonov СИ
2 1 1 Daniel Isov vs. Dimitar Kalushkov БДП
2 2 1 Dimitar Palauzov vs Tony Pearman БДП
2 3 7 Rosen Gitsov vs. Hristo Chitakov БДП
2 5 7 Boris Karastanev vs. Orlin Malinov СИ – Малинов е на спирачки през цялото време
2 7 1 Anton Stratiev vs. Stanislav Borisov vs… vs… vs… 3НТ, 8 ШТ за Антон Стратиев
Bulgarian BG English EN